Poseł na mównicy

Raport z 38 posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Wam Raport z 38 posiedzenia Sejmu:
 
👉 Posiedzenie rozpoczęły obrady nad kolejną już nowelizacją ustawy budżetowej na 2021 rok. Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia wynagrodzeń pracownikom sektora publicznego, w tym NFZ, ZUS i KRUS. Zwiększono także środki przeznaczone na wsparcie samorządów w realizacji lokalnych inwestycji.
 
👉 Ważnym punktem była także nowelizacja prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego. Minister Czarnek deklaruje, że nowe przepisy mają zagwarantować wolność słowa na uczelniach. Naprawdę chodzi jednak o to, by sprawy dyscyplinarne były rozpatrywane przez komisję pod kontrolą Ministra Czarnka, a nie społeczności akademickiej ❌ Ma to na celu umożliwienie przedstawiania poglądów skrajnych, często sprzecznych z wiedzą naukową, których to propagowanie było dotychczas ukrócane przez władze uczelni. Ta nowelizacja wprost otwiera więc drogę antyszepionkowcom czy innym płaskoziemcom do szerzenia dezinformacji na uczelniach 🤦
 
👉 Następny punkt dotyczył zmian w ustawie o ochronie zwierząt 🐰 Rząd pod pretekstem wprowadzania regulacji unijnych mających zwiększyć tę ochronę przepycha przepisy, które tę kontrolę ograniczą m.in. poprzez utajnienie prac komisji etyki wyrażających zgody na eksperymenty z wykorzystaniem zwierząt. Czarnek chce również odebrania organizacjom społecznym możliwości udziału w posiedzeniach tych komisji, co bezsprzecznie zmierza do ograniczenia kontroli społecznej nad tego rodzaju eksperymentami. Moje wystąpienie w tej sprawie zobaczycie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=95041DFBABF545A4C1258760004370D0&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA
 
👉 Podczas tego posiedzenia obradowaliśmy także nad tzw. „Polskim Ładem”. O ile popieramy zwiększenie kwoty wolnej od podatku i podniesienie drugiego progu podatkowego ✅, tak nie zgadzamy się na obciążenie Polaków dodatkowym podatkiem, którym de facto stanie się liczona procentowo od dochodów składka zdrowotna, której nie będzie można już odliczyć od podatku ❌ Zachęcam do obejrzenia mojego wystąpienia na ten temat, które znajdziecie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=A0EE87F49F1F8F22C125876000437215&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA
 
👉 W punkcie dotyczącym spraw bieżących pytałem też przedstawicieli rządu o to, jak zamierzają zapobiec coraz szybciej rosnącej inflacji 📈 Nie była ona tak wysoka od 20 lat ❗ Ludzie tracą pieniądze zgromadzone na kontach i lokatach, i z dnia na dzień płacą coraz więcej za zakupy. Moje pytanie możecie obejrzeć tutaj: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=BA4F87E05E6F22C6C125876400374307&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA
 
Inne punkty, które pojawiły się na tym posiedzeniu to m.in.: kolejna zmiana regulaminu Sejmu, nowelizacje ustaw dotyczących ochrony środowiska, obrotu instrumentami finansowymi, funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, a także ratyfikacji umowy bilateralnej z Białorusią.
 
Kolejne posiedzenie Sejmu już w tym tygodniu. Oczywiście po jego zakończeniu przedstawię Wam kolejny #RaportOlka
Tags: No tags

Comments are closed.