WhatsApp Image 2022-01-18 at 13.32.02

Kontrola poselska u Kurator Oświaty Barbary Nowak

W dniu 18 stycznia 2022r. razem z Posłanką Krystyną Szumilas i posłem Markiem Sową z Koalicji Obywatelskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. poz. 1799 z późn. zm.) po uprzednim zawiadomieniu w formie pisemnej, pdbyliśmy kontrolę poselską w Małopolskim Kuratorium Oświaty.

Podstawą do przeprowadzonej kontroli stał się wywiad dla stacji „Radio Zet” z dnia 7 stycznia br. w trakcie którego stwierdziła Pani Kurator, że: „Myli się ogromna rzesza ludzi, która w ten sposób to pojmuje. Do tej pory obowiązywało prawo, że dyrektor wpuszczał do szkoły organizację i powinien pytać o zgodę rodziców. Tymczasem na 800 zgłoszonych spraw w 400 przypadkach okazało się, że rodzice nie byli w ogóle pytani” . Pytaliśmy szczegóły tych zgłoszeń, zakres czasowy oraz wykaz organizacji, których dotyczyły zgłoszenia.

Pani Kurator Barbara Nowak, na początku wizyty przekazała pismo, stanowiące odpowiedź na przesłany wniosek o dostęp do informacji oraz dwa załączniki. Pierwszym z nich był raport stworzony przez organizację Ordo Iuris, drugim, sporządzona na potrzeby kontroli “Lista organizacji zidentyfikowanych w trakcie trwania kampanii “Chrońmy dzieci”, które prowadziły zajęcia w szkołach bez wiedzy rodziców. Pani Kurator wyjaśniła, że dane które zaprezentowała w wywiadzie opierały się wyłącznie na danych zawartych w przedłożonym raporcie oraz informacjach, które przekazała jej stowarzyszenie “Rodzice chronią dzieci” znanego m.in. z działań przeciwko szczepieniom, a nie swojej wiedzy jako Kurator Oświaty.  Z jej wypowiedzi wynikało, iż przedstawiony jej przez Ordo Iuris został przez nią bezrefleksyjnie przyjęty i nie podjęła ona jakichkolwiek działań celem sprawdzenia zawartych w nim informacji oraz skontrolowania zawartych w nim przypadków, w których doszło do naruszenia prawa. Swoje rażące niedopełnienie obowiązków, tłumaczyła, że w jej odczuciu organizacja Ordo Iuris słynie ze skuteczności i doprowadzania spraw do końca. Niestety nie uzyskaliśmy informacji ile podobnych zgłoszeń skierowanych zostało bezpośrednio do Małopolskiej Kuratorki i czy doczekały się reakcji z jej strony.

W trakcie kontroli wyraziliśmy zaniepokojenie związane z niedopełnieniem przez Kurator obowiązków, poleganie na raportach sporządzonych przez organizację i brak kontroli ich wyników.

W ramach odpowiedzi na pytanie 5. zawarte we wniosku o dostęp do informacji publicznych, Pani Kurator Nowak przedstawiła listę organizacji, stowarzyszeń i fundacji, rzekomo „realizujących strategie stopniowej destrukcji norm społecznych” mających na celu „zamierzoną seksualizację pod pozorem edukacji” (cytat z listy załączonej przez Panią Kurator), sporządzoną na podstawie materiałów przekazanych jej przez Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, będących, jak sama mówi, źródłem podawanych wcześniej przez nią danych i wypowiadanych publicznie tez. Lista zawiera 203 organizacje, w tym:

“Wysoka szkodliwość tychże działań wpływa nie tylko na dzieci i młodzież, ale również na kondycję całego społeczeństwa” można przeczytać w przekazanym przez Panią Kurator komentarzu do listy.

Zawnioskowaliśmy o przygotowanie wykazu zgłoszeń, które wpłynęły w ostatnich latach do Kuratorium oraz dokumentacji przebiegu ewentualnych kontroli, przeprowadzonych w ich sprawie na wniosek Pani Kurator.

WhatsApp Image 2022-01-11 at 14.54.44 (1)

Ustawa metropolitalna dla Krakowa

11 stycznia odbyła się konferencja prasowa dotycząca złożenia ustawy o Krakowskim Związku Metropolitalnym „Krakowska Metropolia” w Senacie z udziałem Bogdana Klicha – Senator RP, Aleksandra Miszalskiego – Poseł RP, Dominika Jaśkowiec – Rady Miasta Krakowa  oraz Grzegorz Małodobry – Radny Powiatu Krakowskiego. 

Jak poinformował senator Bogdan Klich w Senacie w imieniu Klubu Obywatelskiego został złożony projekt ustawy o powołaniu „Krakowskiej Metropolii” czyli związku metropolitarnego gmin, które będą zainteresowane tym, aby taką metropolię stworzyć.

Celem projektu ustawy jest to, aby łatwiej przekraczać bariery, które oddzielają ośrodek jakim jest Kraków od gmin go otaczających we wspólnym zwalczaniu zagrożeń albo we wspólnym ułatwianiu życia mieszkańcom, chodzi o czyste powietrze, transport drogowy czy planowanie przestrzenne, bo przecież dotyczą one wielu gmin i nie kończą się tam gdzie są słupki określające granice administracyjne. Będziemy apelować do rządu , aby zaczął wspierać związki metropolitalne jak ten krakowski. Krakowianie i mieszkańcy gmin sąsiednich oczekują tego, aby taki związek metropolitalny powstał.

Następnie głos zabrał Aleksander Miszalski o korzyściach, które płynęłyby dla Krakowa i okolicznych gmin z przyjęcia tego typu ustawy.  Pierwszą kwestią jest ochrona powietrza i kwestie ekologiczne. Powietrze nie zna granic – Kraków względnie poradził sobie ze smogiem, niestety kilkadziesiąt tysięcy pieców wokół Krakowa truje dalej. Ustawa dawałaby możliwość podjęcia wspólnych działań inwestycyjnych i zaradczych. Drugą istotną korzyścią byłoby wspólne planowanie przestrzenne, które miałby pozytywny wpływ na spójną zabudowę terenów przygranicznych powiatów. Poseł Miszalski poruszył również temat wspólnych inwestycji, ( m.in. kolei aglomeracyjnej, połączenia komunikacji publicznej i wspólne taryfy), wspólnej polityki promocyjnej oraz turystycznej. Poruszona została kwestia dodatkowych wpływów do budżetu samorządu – nawet 300 mln rocznie w przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Dominik Jaśkowiec mówił, że projekt ustawy został przygotowany oddolnie pod egidą senatora Bogdana Klicha. Zapowiedział, że prace nad ustawą będą trwały dalej zarówno w Senacie jak i będziemy przeprowadzać szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa, środowiskami, dzielnicami. Ustawa Krakowska Metropolia pomoże rozwiązać część problemów mieszkańców Krakowa generowanych problemami mieszkańców gmin sąsiednich. Radny Jaśkowiec stwierdził, że gorąco popiera rozwiązania, które wychodzą po za obecne ramy samorządu Miasta Krakowa i dają dodatkowe możliwości prawne i finansowe do realizacji zadań.

Grzegorz Małodobry Radny Powiatu Krakowskiego poinformował o zauważalnym  wykluczeniu komunikacyjnym, który można dzięki ustawie rozwiązać, jeśli Gminy dostały by systemowo większe środki finansowe gwarantowane przez ustawę metropolitalną. Część Gmin ma większe możliwości budżetowe, co ma obecnie wpływ na możliwości finansowania transportu publicznego. Radny Małodobry poinformował również o planowanych spotkaniach konsultacyjnych na sesjach Rad Gmin w Powiatach wielickim oraz krakowskim, które niebawem się rozpoczną i zaprosił do udziału w nich mieszkańców.