Interpelacja w sprawie stanu spółki Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

W 2017 roku na skutek decyzji rządu doszło do likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Nadzór nad danymi spółkami Skarbu Państwa został wówczas rozdzielony między poszczególne ministerstwa. Koncepcja ta poddana była wówczas szerokiej krytyce, gdyż ministerstwa nie mają wiedzy ani doświadczenia w zarządzaniu spółkami. Co więcej, podnoszono wtedy zarzut, że podział ten jest w istocie rozdzieleniem fruktów między dane ministerstwa oraz związane z danymi politykami grupy interesów. Częste zmiany zarządów, rad nadzorczych oraz prezesów w spółkach Skarbu Państwa były kolejnym dowodem na upartyjnienie spółek oraz obsadzanie ich według klucza partyjnego ludźmi niekompetentnymi.

Już 2 lata później przywrócono ministerstwo sprawujące nadzór nad spółkami Skarbu Państwa, tym razem pod egidą Ministerstwa Aktywów Państwowych. Nowe ministerstwo nie omieszkało zadbać o obsadzenie stanowisk kierowniczych spółek Skarbu Państwa działaczami partyjnymi. To właśnie takie działanie, obok mającego uzasadnienie w kalkulacji politycznej wsparcia nierentownych spółek, naraża budżet, na który składają się wszyscy obywatele, na nieuzasadnione koszty, których celem nie jest dobro spółek czy wszystkich obywateli, a co najwyżej zadowolenie kolejnych i kolejnych działaczy partyjnych.

Oficjalne dane wskazują, że w Polsce jest 367 spółek Skarbu Państwa. Wiele z nich to przedsiębiorstwa chylące się ku upadkowi, tracące płynność finansową bądź już postawione w stan likwidacji.

Ponieważ w dobie kryzysu, z którym musimy się zmagać z powodu światowej pandemii wywołanej koronawirusem, szczególnie istotne dla finansów krajowych jest zachowanie racjonalnego gospodarowania budżetem państwowym, zdecydowałem się zwrócić do Pana Ministra Sasina z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej spółki Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o., a przede wszystkim sposobu obsadzania stanowisk kierowniczych, zasadności polityki wynagrodzeń tej spółki oraz strategii zarządzania nią.

Treść interpelacji