Zdrowie 2.0 | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Zdrowie dla mieszkańców.

Dla wielu z nas jedną z najważniejszych wartości jest zdrowie. Właściwa dalekowzroczna polityka zdrowotna skierowana naprzeciw mieszkańcom miasta Krakowa i województwa małopolskiego powinna leżeć u podstaw wszystkich działań realizowanych na poziomie powołanych ku temu szczebli administracji samorządowej. Działaniem nadrz����������dnym winna tu być poprawa zdrowia mieszkańców prowadząca do podwyższenia jego jakości jak i jego wydłużenia w jak najlepszym dobrostanie psychofizycznym. W związku z powyższym proponujemy wdrożenie wielopoziomowego pakietu zdrowotnego umożliwiającego szerszy dostęp do zdrowia dla wszystkich mieszkańców.

Profilaktyka.

Najważniejsze jest zapobieganie. Propagowanie i wspieranie postaw prozdrowotnych, kształtowanie świadomości zdrowia oraz wdrażanie i wspieranie profilaktycznych programów dla osób mających wysokie ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne, w tym choroby serca i nowotwory. Do podstawowych działań w tym zakresie powinno należeć ….

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez skuteczne kampanie społeczne promujące zdrowie, aktywność fizyczn�� i właściwe nawyki żywieniowe wraz z dzia������aniami maj��������������������cymi na celu długofalowe utrwalanie tych postaw.
 • Wdrożenie powszechnego programu nauki pierwszej pomocy skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozpowszechnienie obecności urządzeń do przywracania pracy serca (defibrylatorów) w miejscach publicznych.
 • Skuteczna identyfikacja grup wysokiego ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrażanie programów prewencyjnych skierowanych do zagrożonych grup mieszkańc��w, szczególnie w zakresie chorób układu krążenia i onkologii.
 • Integracja informacji diagnostycznej w oparciu o wprowadzony system e-karty zdrowotnej umożliwiająca określenie ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz zarządzenie tym ryzykiem poprzez okresowe informacje o potrzebie kontroli.
 • Telemedyczne centra umożliwiające zdalną 24-godzinną ocenę podstawowych parametrów zdrowotnych, a poprzez to wczesną reakcję na pogorszenie się stanu zdrowia bez konieczności hospitalizacji.

Kolejka na ��wiadczenia.

Choroba nie wybiera. Każdy z nas będ��c pacjentem spotkał się z długim czasem oczekiwania na wizytę u specjalisty, badanie czy zabieg operacyjny, które są limitowane przez NFZ. Każdy z nas chciałby wiedzieć gdzie jak najszybciej i najlepiej mógłby się leczyć. W związku z tym w dobie powszechnego dostępu do informacji proponujemy wdro��enie szeregu usprawnień w tym zakresie …

 • Rejestracja elektroniczna zapewniająca dostęp do informacji o czasie oczekiwania na świadczenie medyczne w poszczególnych jednostkach służby zdrowa, a tym samym pozwalająca na wybór miejsca o najkrótszym czasie oczekiwania.
 • Stale uaktualniania informacja on-line o rodzajach udzielanych świadcze�� medycznych, wykorzystywanym sprzęcie diagnostyczno terapeutycznym oraz specjalizacjach pracujących w danej jednostce lekarzy
 • Elektroniczna powiadomienie/informacja o możliwości wcześniejszego uzyskania danego świadczenia medycznego, w przypadku pojawienia się nowych terminów.
 • Eliminacja możliwości podwójnego zarejestrowania do różnych świadczeniodawców oraz dublowania wykonywania tych samych badań, a tym samym uniemożliwienie sztucznego wydłużania kolejki dla oczekujących.

Nowoczesność.

Każdy z nas ma poczucie niesprawno��������������������������������������ci organizacyjnej systemu zdrowia w Polsce. Czy w dobie powszechnej informatyzacji nie można by usprawnić ochrony zdrowia i poprawić opiekę nad pacjentem. Proponujemy …

 • Ucyfrowienie oraz połączenie sieciowe wszystkich jednostek służby zdrowia poprzez stworzenie platformy zdrowotnej e-Kraków i e-Małopolska
 • Integracja informacji medycznej w oparciu o wprowadzony system e-karty zdrowotnej zapewniający gromadzenie wszystkich informacji medycznych oraz umożliwiający pacjentowi jak i lekarzowi bezpośredni dostęp do cało������ci informacji na temat stanu zdrowia.
 • Elektroniczna powiadomienie/informacja o wyniku badania dla pacjenta oraz dla lekarza prowadzącego.
 • Zapewnienie szybkiego dostępu do wysoko specjalistycznych procedur diagnostyczno-terapeutycznych poprzez:

a)      wspomaganie rozwoju podmiotów udzielających usług medycznych w oparciu najnowsze technologie diagnostyczno-terapeutyczne i teleinformatyczne mających na celu poprawę komunikacji na linii lekarz-pacjent

b)      poprawę zarządzania informacją medyczną umożliwiajacą skrócenie czasu oczekiwania na ������wiadczenie medyczne oraz racjonalizacj�� potrzeby wykonywania określonych badań

c)      wspomaganie rozwoju telekonsultacji oraz tworzenia wieloośrodkowych platform diagnostycznych dla chorób rzadkich i trudnych pozwalających na wcześniejsze postawienie odpowiedniej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia

Wspieranie macierzyństwa

Dziecko to największy skarb, dlatego powinniśmy zrobić wszystko by wspomagać młodych w czasie ciąży i opieki nad dzieckiem. Dla kobiet ciężarnych i ojców propagujemy …

 • Zapewnienie dostępu do fachowej informacji medycznej na temat ciąży oraz porodu
 • Zapewnienie dostępu do wysoko-specjalistycznej opieki medycznej gwarantującej opiekę nad kobietą ciężarną
 • Wdrożenie systemu wspierającego rozwój szkół rodzenia oraz zapewnienie do nich szerokiego dostępu dla wszystkich potrzebujących
 • Wsparcie opieki nad noworodkiem i niemowlęciem poprzez

a) ������������    wspieranie systemu opieki położnych nad matką oraz noworodkiem

b)��     zapewnienie dostępu do fachowej informacji medycznej na temat opieki nad nowonarodzonym dzieckiem

c)      zapewnienie dostępu do wysoko-specjalistycznej opieki medycznej nad dzieckiem

Ratowanie ��������������������ycia.

Życie mamy tylko jedno, a możliwość uratowania każdego z nas winna by�������������������� zawsze największym priorytetem. Szybka reakcja w obliczu zagrożenia życia oraz natychmiastowa skuteczna pomoc medyczna to warunki niezbędne, aby system ratownictwa w Polsce był skuteczny. Postulujemy…

 • Wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu naziemnego ratownictwa medycznego wraz z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury pozwalającej na skrócenie czasu oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego
 • Zapewnienia nowoczesnego wyposażenia karetek medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu powietrznego ratownictwa medycznego z utworzeniem odpowiedniej infrastruktury lądowisk przyszpitalnych na terenie całego województwa małopolskiego.
 • Zapewnienie pełnej komunikacji pomiędzy karetką/śmigłowcem, a szpitalnymi oddzia����������ami ratunkowymi z mo����liwością przesyłania danych medycznych oraz zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta celem optymalizacji transportu i skierowanie chorego do ośrodka o profilu najlepiej dostosowanym do stanu zagrożenia ������ycia.

Transplantologia i krwiodawstw

Uratuj innych. Tylu ciężko chorych czeka. W XXI wieku nie ma mowy o nowoczesnej medycynie bez banków krwi czy transplantologii. Dlatego proponujemy …

 • Kampanie społeczne propagujące oraz wspierające postawy sprzyjające transplantologii i krwiodawstwu
 • Długofalowy program rozwoju i wsparcia ośrodków transplantologii oraz wspieranie systemu zapewniającego pobieranie i transport narządów do przeszczepu.
 • Tworzenie e-rejestrów oraz karty woli dla osób gotowych pośmiertnie oddać swoje narządy do przeszczepu, by w sytuacji, gdy pobranie tych narządów jest możliwe można to niezwłocznie uczynić
 • Tworzenia grup wsparcia dla rodzin os��b terminalnie chorych oraz pośmiertnej opieki nad rodzinami tych zmarłych,  których narządy pobrano do przeszczepu.
 • Wdrożenia systemu wspierania honorowych krwiodawców.