Kraków Młodych | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Kraków jest miastem, w którym usługi edukacyjne stanowią olbrzymi wkład w jego rozwój i tworzenie miejsc pracy, zatem znacznie wpływają na dobrobyt mieszkańców. Krakowskie szkoły ponadpodstawowe kształcą i formują młode pokolenie. Uczelnie krakowskie corocznie przyjmują kilka tysięcy studentów i w tym samym czasie nadają tysiące tytułów magistra. Organizacje Pożytku Publicznego i organizacje pozarządowe stanowią ważny wkład w rozwijaniu społeczeństwa obyuwatelskiego – wypełniając swe założenia statutowe ale i realizując zadania zlecone przez władze publiczne.

Polityka młodzieżowa

a) stworzenie ramowego dokumentu: Polityki Miasta Krakowa wobec Młodzieży, a jeżeli taki istnieje upublicznienie go wraz z kalendarzem planowanych zadań

b) upowszechnienie i upublicznienie zadań Referatu ds Młodzieży w ramach Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK

c) upowszechnienie informacji o działaniach i inicjatywach Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży

d) Lepsze wykorzystanie oraz wypromowanie krakowskiego portalu www.mlodziez.info: poszerzenie katalogu informacji, częstsza aktualizacja treści, promowanie witryny poprzez portale społecznościowe, wydawnictwa oraz inicjatywy/ happeningi

e) Powrócenie do pracy nad uchwałą inicjującą utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa oraz refleksja nad powołaniem Młodzieżowych Rad Dzielnic jako realnej możliwości włączenia młodzieży w życie lokalne.

f) Utworzenie funduszu inicjatyw młodzieżowych w formie dotacji konkursowych

g) Opracowanie programu rozwoju młodzieży, rzecznictwa i informacji młodzieżowej obejmującej m.in tematykę: praktyk i staży, budowania ścieżki kariery, tworzenia perspektyw dla absolwentów Uczelni Wyższych w porozumieniu z sektorem biznesu

Uzasadnienie: Polityka młodzieżowa jest istotnym instrumentem kształtowania opinii
i postaw, ale przede wszytskim umożliwiania młodym ludziom wykorzystania swojego potencjału i energii. Kraków mo��e stać się pozytywnym przykładem Miasta realnie promującego i wdrażającego rezolucje Rady Europy i Komisji Europejskiej, a przez co liderem w sferze polityki młodzieżowej

Współpraca z III sektorem

a) Stworzenie ramowego dokumentu współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego (dalej OPP) oraz organizacjami pozarządowymi (dalej NGO),a jeżeli taki istnieje upublicznienie go wraz z kalendarzem planowanych zadań

b) Stworzenie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za współpracę i wymianę informacji z OPP i NGO

c) Transparentna informacja i promocja zada�� zleconych dla OPP i NGO. Poszerzenie katalogu zadań zleconych. Konsultacje z III sektorem co do realnych potrzeb – nie faworyzowanie określonych typów działań.

d) Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia OPP i NGO – konsultacje eksperckie i/lub stworzenie Rady Konsultacyjnej co umożliwi wymianę informacji i myśli

e) Przeprowadzenie we współpracy z III sektorem badań społecznych co do prawdziwych potrzeb mieszkańców Miasta Krakowa i poszczególnych dzielnic

f) Zapraszanie przedstawicieli III sektora do zespołów roboczych Rady Miasta Krakowa, utworzenie bazy danych ekspertów społecznych

Uzasadnienie: OPP i NGO są praktycznym przykładem zaangażowania obywateli w życie publiczne. Organizacje te posiadają własne zasoby (wiedza ekspercka, zasoby ludzkie)
i środki oraz oddziałują i komunikują się ze swoimi grupami docelowymi. Częstokroć zadania realizowane przez OPP i NGO sątańsze i bardziej efektywne niż samodzielne działania administracji publicznej.